Falko, O., V. V. Yevlash, I. S. Piliugina, L. V. Gazzavi-Rogozina, and V. V. Chizhevskiy. “Changes in Quality Characteristics of Crassostrea Gigas Oysters During Hypothermic Storage”. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, Vol. 12, no. 2, Mar. 2022, pp. 58-62, doi:10.22270/jddt.v12i2.5357.