[1]
O. Falko, V. V. Yevlash, I. S. Piliugina, L. V. Gazzavi-Rogozina, and V. V. Chizhevskiy, “Changes in Quality Characteristics of Crassostrea gigas Oysters during Hypothermic Storage”, JDDT, vol. 12, no. 2, pp. 58-62, Mar. 2022.