Falko, O., Yevlash, V. V., Piliugina, I. S., Gazzavi-Rogozina, L. V. and Chizhevskiy, V. V. (2022) “Changes in Quality Characteristics of Crassostrea gigas Oysters during Hypothermic Storage”, Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 12(2), pp. 58-62. doi: 10.22270/jddt.v12i2.5357.