Falko, Oksana, Viktoria V. Yevlash, Inna S. Piliugina, Gazzavi-RogozinaLiudmylа V., and Viktor V. Chizhevskiy. 2022. “Changes in Quality Characteristics of Crassostrea Gigas Oysters During Hypothermic Storage”. Journal of Drug Delivery and Therapeutics 12 (2), 58-62. https://doi.org/10.22270/jddt.v12i2.5357.