FALKO, O.; YEVLASH, V. V.; PILIUGINA, I. S.; GAZZAVI-ROGOZINA, L. V.; CHIZHEVSKIY, V. V. Changes in Quality Characteristics of Crassostrea gigas Oysters during Hypothermic Storage. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, v. 12, n. 2, p. 58-62, 15 mar. 2022.