Falko, O., Yevlash, V. V., Piliugina, I. S., Gazzavi-Rogozina, L. V., & Chizhevskiy, V. V. (2022). Changes in Quality Characteristics of Crassostrea gigas Oysters during Hypothermic Storage. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 12(2), 58-62. https://doi.org/10.22270/jddt.v12i2.5357