(1)
Falko, O.; Yevlash, V. V.; Piliugina, I. S.; Gazzavi-Rogozina, L. V.; Chizhevskiy, V. V. Changes in Quality Characteristics of Crassostrea Gigas Oysters During Hypothermic Storage. JDDT 2022, 12, 58-62.