(1)
Khandbahahale, D.; Motghare, V. M.; Kollur, S. C.; Save, S.; Badgujar, V. S. Ambient Air Quality of Nashik City 2017 (Maharashtra, India). JDDT 2019, 9, 1111-1117.