[1]
Falko, O., Yevlash, V.V., Piliugina, I.S., Gazzavi-Rogozina, L.V. and Chizhevskiy, V.V. 2022. Changes in Quality Characteristics of Crassostrea gigas Oysters during Hypothermic Storage. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 12, 2 (Mar. 2022), 58-62. DOI:https://doi.org/10.22270/jddt.v12i2.5357.