Wu, Zhenggang, Shenzhen Zijian Biotech Co., Ltd., Nanshan, Shenzhen, 518057, China, India