G, Vijayabaskar, TAMIL UNIVERSITY, THANJAVUR, India