Jadhav, R. S., Department of Pharmacognosy, Pravara Rural college of Pharmacy, Pravaranagar, Tal- Rahata Dist-Ahmednagar, India., India