Prashar, Manisha, Rayat & Bahra Institute of Pharmacy, Sahauran, Mohali, India