Séne, Madièye, Laboratory of Pharmacology and Pharmacodynamic, Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal, Senegal