Shah, Kauncer, SRF (U), RRIUM, Srinagar, India, India