VJ, Dessy, Research scholar, Department of Botany, Bharathidasan University Tiruchirappally,Tamilnadu., India