Shekokar, Anantkumar V., Ph.D. Scholar, Dept. of Shalyatantra, Govt. Ayurved College, Nanded, Maharashtra, India., India