Shekokar, Anantkumar V., Ph. D. Scholar, Dept. of Shalyatantra, Govt. Ayurveda College, Nanded, Maharashtra, India., India